Staże

Staż nabywanie umiejętności praktycznych istotnych dla wykonywania pracy o określonej specyfice bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, mające za zadanie przygotować osobę wchodzącą, powracającą na rynek pracy, planującą zmianę miejsca zatrudnienia lub podnoszącą swoje kwalifikacje do podjęcia, zmiany lub poprawy warunków zatrudnienia.

 • Wsparcie w postaci staży będzie  powiązane z tematyką szkolenia, w którym brał udział uczestnik projektu oraz nabytymi przez niego kwalifikacjami/kompetencjami (jeżeli szkolenia zostały zaplanowane w projekcie).
 • Obszar faktycznej działalności podmiotu przyjmującego na staż uczestnika/ów projektu, jest zgodny z tematyką stażu. Zarówno na etapie oceny projektu, jak i na każdym etapie jego realizacji, kontroli ze strony IP może podlegać dokumentacja poświadczająca faktyczne, aktywne prowadzenie działalności w danym zakresie.
 • Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektów musi być zgodne z zaleceniem Rady
  z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.   UE  C  88 z 27.03.2014, str. 1)
  oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży
  oraz spełniać podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:
 1. staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy, której stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu;
 2. zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z Beneficjentem i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;
 3. stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie  przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż;
 4. po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty
  oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej.
 5. podmiot przyjmujący na staż umożliwia stażyście ocenę programu stażu w formie pisemnej.
 • Staż trwa 3 miesiące (160 godzin w miesiącu, 8godzin/doba, 40godzin/tydzień). Dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności czas skrócony.
 • W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 • Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 9 ust. 6a oraz art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Płatnikiem składek za te osoby jest podmiot kierujący na staż tj. beneficjent realizujący projekt, w którym uczestniczy dana osoba.
 • Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/ z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez podmiot kierujący na staż tj. beneficjenta realizującego projekt, w którym uczestniczy dana osoba.
 • Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe. Dni wolne udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż/praktykę zawodową.
 • Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.
 • Osobom uczestniczącym w stażu, w okresie jego trwania, można pokryć koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi
 • Funkcje opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż.
 • Opiekun stażysty nie pełni roli personelu projektu, należy go traktować jako otoczenie uczestników projektu. W sytuacji, gdyby podmiot przyjmujący na staż był beneficjentem lub partnerem projektu, personel projektu wykonujący zadania w ramach projektu nie powinien jednocześnie sprawować opieki nad stażystami. Opiekun stażu realizuje szereg obowiązków, których charakter wyklucza możliwość pełnienia tej funkcji przez personel projektu.
 • Staże zawodowe powinny być realizowane w oparciu o potrzeby i możliwości lokalnego
  i regionalnego rynku pracy. Organizacja staży poza lokalnym i regionalnym rynku pracy, w tym staże zagraniczne nie mogą być realizowane w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej
  w ramach RPO WZ oraz Osi Priorytetowej I PO WER.

[1] Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: www.stazeipraktyki.pl/program

[2] Z wyłączeniem warunku dotyczącego czasu trwania stażu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,trwa nie dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, na którym odbywa się staż, może być wydłużony stosownie do programu stażu..

[3]  Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[4] W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie.

[5] Kwota stypendium stażowego jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez płatnika tj. beneficjenta.

[6] Taka forma refundacji nie przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

[7] Kwoty wynagrodzenia opiekuna stażysty, o których mowa w tym rozdziale, nie uwzględniają kosztów po stronie pracodawcy.

[8] W ramach Osi I PO WER możliwa jest realizacja działań z zakresu mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy   za pośrednictwem sieci EURES.

[9] Staże zagraniczne są elementem projektów mobilności ponadnarodowej realizowanych w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER.