Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe obejmie średnio 2 spotkania indywidualne po 2h, tj. średnio 4h na Uczestnika Projektu. Zajęcia odbywać się będą z doradcą zawodowym. Doradca określi program pomocy dla każdego UP, m.in. pomoc
w wyborze zawodu, dalszego kształcenia , pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy o pracę, ćwiczenia z autoprezentacji w kontaktach z pracodawcą. Szczegółowe programy będą ustalone po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb każdego UP.