Identyfikacja potrzeb z Indywidualnym Planem Działania

Indywidualny Plan Działania [IPD] wynika z identyfikacji potrzeb uczestnika projektu [UP] oraz jego aktualnej sytuacji społeczno zawodowej. Doradca zawodowy opracowując dokument, uwzględnia możliwości, umiejętności, potencjał czy kompetencje UP.

IPD składa się z minimum czterech etapów

1) Etap I – Rozpoznanie sytuacji zawodowej i potencjału uczestnika projektu;

2) Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z czynnym udziałem UP

3) Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego

4) Etap IV – Zakończenie realizacji IPD

 • Etap I Rozpoznanie sytuacji zawodowej i potencjału uczestnika projektu

Rozpoznanie sytuacji zawodowej i potencjału uczestnika projektu obejmuje co najmniej:

 • Identyfikację potencjału uczestnika z uwzględnieniem:

jego wykształcenia, ukończonych kursów/szkoleń, doświadczenia zawodowego (w tym: staż pracy, wykonywane zawody, zajmowane stanowiska pracy, opis wykonywanych zadań), posiadanych umiejętności, predyspozycji, kompetencji, zainteresowań, cech osobowości.

 • Analizę sytuację społecznej uczestnika (sytuacja zdrowotna, w tym przeciwwskazania
  do wykonywania pracy, sytuacja rodzinna, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
  lub członkiem rodziny).
 • Ustalenie problemu zawodowego (w tym m.in.: deficytów w zakresie posiadanych kompetencji/kwalifikacji, przyczyn pozostawania bez pracy, w tym dotyczących braku/ niewystarczającego doświadczenia zawodowego (dla uczestnika pozostającego bez zatrudnienia) lub przyczyn pozostawania w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (dla uczestnika pracującego)).
 • Opis predyspozycji/preferencji zawodowych uczestnika.
 • Określenie celu zawodowego i/lub celu edukacyjnego uczestnika projektu, w tym określenie: obszaru szkolenia zawodowego pozwalającego nabyć kompetencje zawodowe i/lub uzyskać kwalifikacje zawodowe w celu podjęcia zatrudnienia (uczestnik niepracujący) lub poprawy sytuacji na rynku pracy (uczestnik pracujący),
  a także określenie zakresu stażu zawodowego – w przypadku zidentyfikowania u uczestnika braku lub niewystarczającego doświadczenia zawodowego.
 • Podpis uczestnika potwierdzający wykonanie i akceptujący diagnozę sporządzoną na piśmie przez doradcę. Uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że został poinformowany o założeniach IPD, prawach i obowiązkach, które z tego wynikają.
 • Poświadczone podpisem uczestnika daty spotkań, podczas których przeprowadzono diagnozę
 • Etap II Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z czynnym udziałem uczestnika

Celem IPD jest określenie realistycznych celów zawodowych  i wytyczenie  opartej  na  nich  indywidualnej  ścieżki  rozwoju zawodowego,  zmotywowanie uczestnika  do  podjęcia  działań ukierunkowanych na  osiągnięcie  celów  zawodowych, zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów.

IPD będzie obejmować co najmniej:

 • Ustalenie i opis celu strategicznego (np. podjęcie zatrudnienia  w  przypadku uczestnika pozostającego bez zatrudnienia lub poprawę sytuacji na rynku pracy w przypadku uczestnika  pracującego) i celów szczegółowych realizowanych  w  ramach  poszczególnych  działań  rozwojowych
 • Opis celów wykonany z użyciem metody SMART.
 • Określenie poszczególnych działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów, w tym działań  realizowanych w  ramach projektu (np.  szkolenia,  subsydiowane    zatrudnienie) oraz działań do samodzielnej realizacji przez uczestnika.
 • Ustalenie terminów realizacji każdego działania.
 • Określenie oczekiwanych rezultatów działań oraz opis faktycznych rezultatów działań.
 • Wynik końcowy realizacji całego IPD, przyczyny niepowodzeń w realizacji IPD (jeżeli dotyczy).
 • Pisemną zgodę uczestnika na proponowane działania

 

 • Etap III Realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy zawodowego

Realizacja IPD ma na celu podjęcie i ukończenie przez uczestnika działań zaplanowanych w IPD oraz doprowadzenie uczestnika do osiągnięcia założonych celów.

 

 • Etap IV. Zakończenie realizacji IPD.

Zakończenie realizacji IPD wymaga podsumowania przeprowadzonych działań, porównania osiągniętych rezultatów z zakładanymi. W ramach podsumowania należy przeanalizować informacje, które pozwolą stwierdzić, na ile IPD był skuteczny.

Spotkanie podsumowujące uczestnika z doradcą zawodowym kończy IPD.