O projekcie

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z. o. o.

Serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

SZANSA DLA MŁODYCH

POWR.01.02.01-32-0059/18

Okres realizacji: 1 czerwiec 2019 – 30 listopad 2022

Celem projektu jest podniesienie zdolności do wejścia na rynek pracy i podjęcia zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy u 432 osób młodych

Oferujemy:

-identyfikację potrzeb poprzez stworzenie Indywidualnego Planu Działania

-pośrednictwo pracy

-poradnictwo zawodowe

-szkolenia zawodowe potwierdzone certyfikatem

-staże i praktyki

-Kontynuację nauki dla osób młodych

Zapewniamy:

-stypendia szkoleniowe i stażowe

-finansowanie kosztów dojazdu

-środki na zasiedlenie

-catering i materiały szkoleniowe

-wykwalifikowaną kadrę

Zapraszamy do udziału osoby
-w wieku 15-29 lat zamieszkujące lub pracujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w tym:

 • Osoby niepracujące, w tym:
  • bierne zawodowo
  • bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
  • długotrwale bezrobotne

Które nie uczestniczą w szkoleniu lub kształceniu

 • Osoby z grup:
  • imigranci, reemigranci
  • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
  • ubodzy pracujący
  • zatrudnione na umowach krótkoterminowych
  • pracujący w ramach umów cywilnoprawnych

Zapraszamy w szczególności osoby (spełniające powyższe)

 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami

Kontakt:

Mail: szansadlamlodych@okcjo.com.pl

Telefon: 665 990 202

Strona: : szansadlamlodych.com.pl

Wartość projektu: 5 177 484 zł
Kwota dofinansowania projektu z UE: 4 918 609, 80 zł